PARASHA 20 TETZAVE PRIMERA ALIYA EXODO 27:20 -28:12

PARASHA 20 TETZAVE PRIMERA ALIYA EXODO 27:20 -28:12